top of page
1_page copie 3.jpg

Patuè

3 feumeuʔlè, 3 chueuʔrè, 3 wouèssè.
Ùʔŋ mouʔndo koumouŋ, chù dè la mountànya dèkànn lè‿j‿irànn putiʔktè ôouʔ méʕtèyŋ dôouʔ mouʔndo dè wouék, chù dôouʔ patuèʔ topàri lù lôouʔ lèŋga. Awoué l'Alinè Rouèʔ (Aline Roy) è lo chiò akordéoŋ, lù grouʔp Féliʕbrè ù vo prèjèʔntè, la chaʔwoua Kréachioŋ ORA, dè moujiʔka, dè‿j‿èmâzè, a travèʔ lè chéʔyjoŋchè. Awoué lè fâyè.

bottom of page